Kvantitativne optične metode za napredno vrednotenje onesnaženosti zraka z delci v realnem času (J2-2502)

Splošni podatki

Oznaka
Naslov
Kvantitativne optične metode za napredno vrednotenje onesnaženosti zraka z delci v realnem času
Obdobje
1. 9. 2020 -- 31. 8. 2023
Velikost
0,90 FTE
Aktivnosti
2.06 - Tehnika / Sistemi in kibernetika

Povzetek

Zgorevanje goriv, ki se uporabljajo za proizvodnjo energije, s svojimi izpusti povzroča onesnaženje zunanjega zraka, hkrati pa zaradi svojih optičnih lastnosti emisije odpadnih snovi v zrak vplivajo tudi na klimatske spremembe. Kakovost zunanjega zraka pomembno vpliva na zdravje ljudi, saj predstavlja tveganje, ki se mu praktično ni mogoče izogniti. V Evropi je tako 90 odstotkov mestnega prebivalstva izpostavljena čezmernim vrednostim delcev, dušikovih oksidov, ozona ali benzena v zunanjem zraku. Podatki in konservativne ocene zadnjih študij kažejo, da onesnažen zrak v Evropi letno povzroči 790.000 prezgodnjih smrti, po svetu pa 7 milijonov. Povprečna življenjska doba ljudi se v Evropi zaradi onesnaženja zraka v povprečju skrajša za 2,2 leti s pripadajočo letno stopnjo umrljivosti 133 na 100.000 prebivalcev. Podatki za Slovenijo, pridobljeni od Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, kažejo, da zaradi onesnaženega zraka vsako leto v Sloveniji umre 1500 ljudi. Z zmanjšanjem ravni delcev v zraku na čezmerno onesnaženih območjih bi v Sloveniji podaljšali pričakovano življenjsko dobo za pol do enega leta, kar daje področju varstva zraka posebno težo. Z namenom izboljšanja kakovosti zunanjega zraka in varovanja zdravja ljudi omejitve običajno veljajo za PM10 delce (delci z aerodinamičnim premerom manjšim od 10 µm). V EU to področje ureja direktiva 2008/50/ES, ki določa dve omejitvi povezani s PM10: povprečna dnevna koncentracija naj ne bi presegla 50 µg/m3 več kot 35x letno, hkrati pa povprečna letna koncentracija PM10 ne sme presegati 40 µg/m3. Ker pa na toksičnost delcev, ki je še dobro ne razumemo, poleg njihove kemijske sestave v veliki meri vpliva tudi njihova velikost (najmanjši delci prodrejo najgloblje v pljuča in celo v krvni obtok), je potrebno meriti tako sestavo, kot tudi masne in številske koncentracije delcev z manjšim premerom, t.j. PM2.5 in PM1 (aerodinamični premer manjši od 2,5 in 1 μm). Za porazdelitev delcev po velikosti namreč velja log-normalna porazdelitev, kar pomeni, da je število delcev manjših od 1 μm, veliko višje od števila delcev, večjih od 1 μm, hkrati pa zelo malo prispevajo k skupni masi PM10. Ogljični aerosoli predstavljajo znatno oz. največjo frakcijo delcev PM2.5. Med slednjimi je elementarni ogljik tisti, ki najmočneje absorbira svetlobo, in je bil v zadnjem poročilu Medvladne skupine za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change) prepoznan kot drugi najpomembnejši povzročitelj globalnega segrevanja (takoj za CO2) s prispevki od 20 % do 40 %. Ker pa aerosoli na globalno sevalno bilanco vplivajo tudi s sipanjem svetlobe, kjer imata bistveno vlogo njihova velikost in oblika, trenutno vseh podrobnosti in mehanizmov delovanje še ne razumemo dobro. Posledično so odprte številne možnosti za nove odmevne raziskave, še posebej na področju merjenja optičnih lastnosti aerosolov, ki so tesno povezane s sestavo in morfologijo delcev ter so zato pomembne za boljše razumevanje podnebnih sprememb, kakor tudi proučevanja vpliva delcev na zdravje ljudi. Cilji raziskav predlaganega projekta so razvoj novih, inovativnih metod za merjenje optičnih lastnosti aerosolov (absorpcijskega in sipalnega koeficienta, poteka sipalne fazne funkcije, lomnega količnika). Bolj podrobne informacije o optičnih lastnostih nam bodo na eni strani omogočile boljše razvrščanje delcev glede na velikost in strukturo in hkrati boljše razumevanje vpliva, ki ga imajo na zdravje ljudi. Po drugi strani pa nam bo znanje o optičnih lastnostih aerosolov omogoča boljše poznavanje vpliva, ki ga imajo aerosoli na podnebje in njegove spremembe. S sodelovanjem raziskovalnih skupin Aerosola z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju najsodobnejših merilnih sistemov ogljične aerosole na eni strani in raziskovalne skupine LST z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju modeliranja širjenja svetlobe za merjenje optičnih lastnosti na drugi strani, projekt ustvarja več kot odlično raziskovalno okolje za izvedbo odmevnih raziskav.

Faze projekta in njihova realizacija

Projektni sklopi (PS)
PS I
Razvoj novih modelov širjenja svetlobe in pripadajočih inverznih modelov za določanje optičnih in geometrijskih lastnosti delcev v realnem času
PS II
Zbiranje eksperimentalnih podatkov in vrednotenja modelov širjenja svetlobe
PS III
Razvoj novih optičnih metod za vrednotenje delcev v pretočnih celicah
Opomba
Zaradi zmanjšanega obsega financiranja projekta smo, skladno s projektno prijavo, del predvidenih projektnih nalog opustili. Preostale projektne naloge smo izvedli s prilagojeno časovno dinamiko.
2020/21
Razvoj in začetna validacija parametričnega Monte Carlo modela širjenja svetlobe, ki bo omogočil izboljšano kvantitativno vrednotenje delcev, zbranih na filtru (PS I)
Dokončano
Razvoj z globokim-učenjem podprtih inverznih modelov za določanje optičnih lastnosti delcev, zbranih na filtru, ki bodo primerni za različne merilne postavitve (PS I)
Dokončano
Razvoj in implementacija računsko učinkovitega Monte Carlo simulacijskega modela za kompleksne merilne postavitve, ki v simulacijah ne omogočajo uporabe radialno simetrične sheme tipal (PS I)
Dokončano
Validacija in vrednotenje inverznih modelov za določanje optičnih lastnosti delcev, zbranih na filtru, z uporabo simuliranih podatkov (PS I)
Dokončano
Razvoj in implementacija postopkov za določanje velikosti in lomnega količnika delcev iz kotno razločenih meritev sipane svetlobe (PS III)
Opuščeno
Razvoj in priprava merilnih postavitev za izvedbo meritev s kolimiranim izvorom svetlobe, z optičnimi sondami, CMOS tipalom in strukturiranim izvorom svetlobe na podlagi LCD in OLED (PS II)
Dokončano
Objava rezultatov in novih znanstvenih spoznanj na mednarodnih konferencah in v SCI revijah
Dokončano
2021/22
Razvoj in priprava eksperimentalnih postavitev za lasersko zrnatost, autofluorescenčno slikanje in hiperspektralno slikanje delcev, zbranih na filtru (PS II)
Dokončano
Merjenje in določanje optičnih lastnosti filtrov (PS II)
Dokončano
Eksperimentalno vrednotenje inverznih modelov za določanje optičnih lastnosti delcev, zbranih na fitru, z uporabo standardnih sferičnih delcev različnih premerov in lomnih količnikov (PS III)
Dokončano
Priprava vzorcev BC in mineralnega prahu na filtrih in zajem podatkov z različnimi merilnimi postavitvami (PS II)
Opuščeno
Vrednotenje postopkov za določanje velikosti in lomnega količnika delca iz kotno razločenih meritev sipane svetlobe (PS III)
Opuščeno
Razvoj in priprava eksperimentalnih postavitev za brezlečno slikanje in kvantitativno fazno slikanje delcev v pretočnih celicah (PS III)
Opuščeno
Določanje koncentracije BC in mineralnega prahu na podlagi optičnih lastnosti, določenih z uporabo inverznih modelov. Uporaba optičnih lastnosti za kvantitativno vrednotenje morfologije in sestave delcev (PS II)
Opuščeno
Objava rezultatov in novih znanstvenih spoznanj na mednarodnih konferencah in v SCI revijah
Dokončano
2022/23
Zlivanje in analiza podatkov, zajetih z različnimi optičnimi metodami za namene izboljšanega kvantitativnega vrednotenja sestave in morfologije delcev, zbranih na filtru (PS II)
Opuščeno
Zajem in analiza podatkov zbranih z brezlečnim slikanjem standardnih delcev različnih premerov in lomnih količnikov (PS III)
Opuščeno
Zajem in analiza podatkov zbranih z brezlečnim slikanjem standardnih delcev različnih premerov in lomnih količnikov (PS III)
Opuščeno
Objava rezultatov in novih znanstvenih spoznanj na mednarodnih konferencah in v SCI revijah
Dokončano

Bibliografski zapisi

1.
Miran Bürmen, Franjo Pernuš, Peter Naglič: MCDataset: a public reference dataset of Monte Carlo simulated quantities for multilayered and voxelated tissues computed by massively parallel PyXOpto Python package. Journal of Biomedical Optics, 27(8):083012, 2022 [COBISS-ID:110538243 ] [doi:10.1117/1.JBO.27.8.083012 ]
2.
Peter Naglič, Franjo Pernuš, Miran Bürmen: Reflectance calibration of multimode optical fiber probes by probe-to-target distance reflectance profile modeling. Measurement, 203:112002, 2022 [COBISS-ID:126338051 ] [doi:10.1016/j.measurement.2022.112002 ]
3.
Žan Cimperman, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen: Autofocus algorithms for lensless on-chip microscopy validated on synthetic targets for microfluidic applications and particle tracking. SPIE Photonics Europe 2022: Unconventional Optical Imaging III, 3.-7. april, Strasbourg, Francija (M. P. Georges, G. Popescu, N. Verrier, ur.), 12136:1213617, 2022 [COBISS-ID:110587395 ] [doi:10.1117/12.2621693 ]
4.
Yevhen Zelinskyi, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen: Efficient Monte Carlo simulations of subdiffusive reflectance for spatial frequency domain imaging systems with a low NA. SPIE European Conference on Biomedical Optics 2021: Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VIII, 20.-24. junij, München, Nemčija (D. Contini, Y. Hoshi, T. D. O'Sullivan, ur.), 11920:119201U, 2021 [COBISS-ID:110616067 ] [doi:10.1117/12.2615422 ]
5.
Peter Naglič, Yevhen Zelinskyi, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen: pyxopto: an open-source Python library with utilities for fast light propagation modeling in turbid media. SPIE European Conference on Biomedical Optics 2021: Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VIII, 20.-24. junij, München, Nemčija (D. Contini, Y. Hoshi, T. D. O'Sullivan, ur.), 11920:1192012, 2021 [COBISS-ID:110610179 ] [doi:10.1117/12.2615340 ]
6.
Miran Bürmen: Vrednotenje vpliva števila linearno razporejenih optičnih vlaken na kakovost napovedi optičnih lastnosti sipajočih vzorcev iz zajete reflektance. Elektrotehniški vestnik, 88(1-2):41-48, 2021 [COBISS-ID:72247299 ]
7.
Ana Marin, Peter Naglič, Miran Bürmen: Open-source protocol for preparation of turbid phantoms with microsphere suspensions. SPIE Photonics West 2024: Design and Quality for Biomedical Technologies XVII, 27. januar - 1. februar, San Francisco, ZDA (G. Vargas, ur.), 12833:1283305, 2024 [COBISS-ID:190112003 ] [doi:10.1117/12.3001626 ]
8.
Ernesto Pini, Peter Naglič, Miran Bürmen, Alexander Gatto, Henrik Schäfer, Diederik Wiersma, Lorenzo Pattelli: Time-resolved light transport in structurally anisotropic media. SPIE Photonics West 2024: Biomedical Applications of Light Scattering XIV, 27. januar - 1. februar, San Francisco, ZDA (A. Wax, V. Backman, ur.), 12856:1285606, 2024 [COBISS-ID:190296835 ] [doi:10.1117/12.3002766 ]
9.
Peter Naglič, Ana Marin, Matic Ivančič, Martin Rigler, Miran Bürmen: Optical properties of particulate matter collected on glass fiber filters measured by spatially resolved reflectance spectroscopy. European Aerosol Conference - EAC2023, 3.-8. september, Malaga, Španija, 2023 [COBISS-ID:190230275 ]
10.
Peter Naglič, Ernesto Pini, Lorenzo Pattelli, Miran Bürmen: Massively parallel Monte Carlo simulations of light propagation in anisotropic scattering media by open-source PyXOpto engine. SPIE Photonics West 2024: Biomedical Applications of Light Scattering XIV, 27. januar - 1. februar, San Francisco, ZDA (A. Wax, V. Backman, ur.), 12856:1285608, 2024 [COBISS-ID:190648835 ] [doi:10.1117/12.3001838 ]
11.
Žan Cimperman: Numerični postopki samodejnega ostrenja za brezlečno holografsko mikroskopijo. Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (mentor: Miran Bürmen, somentor: Peter Naglič), 2022 [COBISS-ID:122288387 ]
12.
Miran Bürmen, Peter Naglič: Open-source Python framework for preparation of turbid phantoms with microsphere suspensions. GitHub, 2024 [COBISS-ID:191330563 ] [GitHub ]
13.
Miran Bürmen, Peter Naglič: Python-based library of scattering phase functions. GitHub, 2021 [COBISS-ID:72268803 ] [GitHub ]
14.
Miran Bürmen, Peter Naglič: Python-based OpenCL Monte Carlo light propagation model for layared media. GitHub, 2021 [COBISS-ID:72265219 ] [GitHub ]
15.
Miran Bürmen, Peter Naglič: Python-based OpenCL Monte Carlo light propagation model for voxelized media. GitHub, 2021 [COBISS-ID:72262659 ] [GitHub ]