Naši partnerji

Sodelujoče raziskovalne ustanove, organizacije in podjetja

Ustanova

Univerza v Ljubljani (UL)

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. UL slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu.

Ustanova

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov ter raziskovalno delo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike je fakulteta aktivna tudi na področjih telekomunikacij, avtomatizacije in biomedicinske tehnike.

Ustanova

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

Ustanova

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se osredotoča na kakovosten razvoj visokega šolstva, prenos znanja v prakso z namenom razvoja celotne družbe ter vzpostavitev spodbudnega okolja za raziskovanje in inoviranje. Naš cilj je, da postane Slovenija dežela znanja, znanosti in inovacij ter da je kot taka prepoznana tudi v svetu.

Organizacija

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE)

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) je v svetovnem merilu največja strokovna organizacija na področju tehnike, katere namen je spodbujati napredek v tehniki za dobrobit človeštva. IEEE in njeni člani navdihujejo svetovno skupnost s svojimi visoko citiranimi publikacijami, konferencami, tehnološkimi standardi ter strokovnimi in izobraževalnimi dejavnostmi.

Organizacija

Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)

Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) je interdisciplinarna znanstveno-strokovna organizacija, ki spremlja, razvija in seznanja javnost o uporabi sodobne tehnike in tehnologije v medicini in biologiji v Sloveniji ter sledi razvoju v drugih deželah. Cilji in naloge društva so pospeševanje razvoja znanosti in tehnologije na področju svoje dejavnosti, spremljanje, preučevanje in pomaganje pri razvoju in uporabi biomedicinske tehnike doma in v tujini, sodelovanje pri strokovnem usposabljanju inženirjev in tehnikov na področju biomedicinske tehnike, sodelovanje pri koordinaciji dela medicinskih strokovnjakov s tehničnimi in drugimi strokovnjaki, sodelovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in društvi, zavodi, zvezami društev, pedagoško-znanstvenimi ustanovami in drugimi poslovnimi subjekti, ki so zainteresirani za cilje in naloge društva, ter objavljanje in sodelovanje pri izdajanju publikacij s področja medicinske in biološke tehnike (knjige, strokovni časopisi, itn.).

Organizacija

Mednarodna zveza za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE)

Mednarodna zveza za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE) je zveza narodnih in mednarodnih društev, ki zastopajo interese v medicinski in biološki tehniki. Njeni cilji so znanstvene, tehnološke in izobraževalne narave. Na področju medicinske, biološke in klinične tehnike so cilji IFMBE spodbujanje raziskav in uporaba znanja ter razširjanje informacij in promocija sodelovanja. IFMBE je nevladna organizacija za Združene narode in Mednarodno zdravstveno organizacijo (WHO) ter je povezana z Mednarodno zvezo za medicinsko fiziko (IOMP) v združenje, imenovano Mednarodno združenje za fizikalne in tehnične znanosti v medicini (IUPESM).

Organizacija

Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (SPRS)

Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (SDRV) je interdisciplinarna znanstveno-strokovna organizacija, ki spremlja, razvija in seznanja javnost o znanosti in tehnologiji na področju razpoznavanja vzorcev, računalniškega vida, obdelave slik, prepoznave govora in razvrščanja biomedicinskih signalov

Organizacija

Mednarodno združenje za razpoznavanje vzorcev (IAPR)

Mednarodno združenje za razpoznavanje vzorcev (IAPR) je mednarodna zveza neprofitnih, znanstvenih ali strokovnih organizacij (narodnih ali mednarodnih), ki se ukvarjajo z razpoznavanjem vzorcev, računalniškim vidom in obdelavo slik v širšem pomenu. Običajno je iz posamezne države vključena ena organizacija vključena, posamezniki pa se v aktivnosti IAPR vključujejo preko članstva v njihovih narodnih organizacijah.

Podjetje

Sensum, sistemi z računalniškim vidom

Sensum je vodilni in najbolj inovativni proizvajalec naprav za avtomatsko vizualno kontrolo v farmacevtski in nutracevtski industriji. Na podlagi neprestanih inovacij je mnogo vodilnih multinacionalnih farmacevtskih podjetij (Pfizer, Novartis, Roche, Bayer, Eli Lilly, Teva, itn.) prepoznalo Sensum kot vodilnega tehnološkega partnerja ter dobavitelja naprav za avtomatsko vizualno kontrolo. Sensum razvija rešitve za 100 % kontrolo kakovosti tablet, kapsul, prozornih kapsul in mehkih kapsul za vizualni nadzor farmacevtskih procesov v realnem času.

Podjetje

INTELITEH inteligentne tehnologije

Inteliteh je start-up podjetje, ki ponunja raziskave in razvoj na področju računalniškega vida in medicinskih slikovnih tehnologij.