Kvantitativna spektroskopija sipajoče svetlobe kot procesno analizna tehnologija v farmacevtski proizvodnji (L2-4455)

Splošni podatki

Oznaka
Naslov
Kvantitativna spektroskopija sipajoče svetlobe kot procesno analizna tehnologija v farmacevtski proizvodnji
Obdobje
1. 10. 2022 -- 30. 9. 2025
Velikost
1,87 FTE

Povzetek

Zajem in modeliranje sipanja in absorpcije svetlobe omogočata sočasno in povsem deterministično ovrednotenje kemične sestave, faznega deleža in morfologije delcev heterogenih disperznih sistemov, ki so v jedru številnih farmacevtskih proizvodnih procesov. Tovrstne meritve so okolju prijazne, neuničujoče in hitre. V projektu razvita metodologija bi revolucionarno poenostavila uporabo bližnje infrardeče spektroskopije v farmacevtski industriji. Omogočeno bi bilo merjenje kritičnih proizvodnih parametrov, ki vplivajo na kvaliteto farmacevtskih izdelkov, in s tem razvoj večstransko uporabnih orodij procesno analiznih tehnologij nove generacije za snovanje, analizo in vodenje farmacevtskih proizvodnih procesov. Za dosego teh ciljev bo potrebno doseči raziskovalne preboje, ki bodo v središču predlaganega projekta. Projekt obsega teoretične in eksperimentalne naloge, ki bodo vodile k boljšemu razumevanju in modeliranju širjenja svetlobe v kompleksnih sipajočih medijih, kar je poleg za farmacevtske procese zelo pomembno tudi za številna druga prednostna raziskovalna področja, kot so biofotonika, nosljivi sistemi za spremljanje zdravja, daljinsko zaznavanje, merjenje onesnaženost z delci in modeliranje širjenja svetlobe v ozračju, ki pomaga pri napovedih globalnih podnebnih sprememb. Raziskave na vseh naštetih področjih se močno opirajo na verne modele širjenja svetlobe in/ali uporabo takšnih modelov za vrednotenje optičnih lastnosti medija ali povezanih fizikalnih veličin. Za vrednotenje optičnih lastnosti v realnem času pri visoki prostorski, spektralni in časovni ločljivosti, bomo razvili nove, vsestranske in z grafičnimi procesnimi enotami pospešene inverzne modele na podlagi strojnega učenja in konvolucijskih mrež, ki bodo omogočili popolnoma novi vpogled v hitre dinamične procese. Razvili bomo tudi nove metode za bistveno pospešitev Monte Carlo simulacij širjenja svetlobe. Vse nove metode bomo najprej temeljito ovrednotili z optičnimi fantomi, potem pa še z vzorci iz izbranih laboratorijskih farmacevtskih procesov.

Faze projekta in njihova realizacija

Delovni sklopi (DS)
DS-I
Modeliranje večrodnih optičnih vlaken ter razvoj in optimizacija postavitve merilnega sistema
DS-II
Zasnova optične sonde ter eksperimenti z multimodalnimi in brezlečnimi sistemi
DS-III
Validacija postopkov na optičnih fantomih in farmacevtskih vzorcih
DS-I
Naloga I.1: Razvoj goniometričnega merilnega sistema
V teku
Naloga I.2: Zbiranje podatkov o karakteristikah večrodnih vlaken
V teku
Naloga I.3: Razvoj MC modela za simulacije z optičnimi vlakni
V teku
Naloga I.4: Primerjalna študija izvedb brezstičnih meritev
V teku
Naloga I.5: Razširjanje rezultatov
V teku
DS-II
Naloga II.1: Numerična študija vpliva geometrije optičnih vlaken
Načrtovano
Naloga II.2: Razvoj inverznega modela z globokimi konvolucijskimi mrežami
Načrtovano
Naloga II.3: Razvoj postopkov za vrednotenje kemične sestave
Načrtovano
Naloga II.4: Razvoj večmodalnih sistemov za zajem širokokotne slike
Načrtovano
Naloga II.5: Eksperimentalna študija o zmožnostih brezlečnega slikanja
Načrtovano
Naloga II.6: Razširjanje rezultatov
Načrtovano
DS-III
Naloga III.1: Ocenjevanje kalibracijskih postopkov
Načrtovano
Naloga III.2: Razvoj novih kalibracijskih postopkov
Načrtovano
Naloga III.3: Vrednotenje razvitih postopkov z optičnimi fantomi
Načrtovano
Naloga III.4: Vrednotenje razvitih postopkov s farmacevtskimi vzorci
Načrtovano
Naloga III.5: Razširjanje rezultatov
Načrtovano

Bibliografski zapisi

1.
Peter Naglič, Franjo Pernuš, Miran Bürmen: Reflectance calibration of multimode optical fiber probes by probe-to-target distance reflectance profile modeling. Measurement, 203:111002, 2022 [COBISS-ID:126338051 ] [doi:10.1016/j.measurement.2022.112002 ]